Εκθέσεις Τριμηναίων Δελτίων Διαφημιστικής Δαπάνης
Α/Α Τίτλος Έκθεσης Παράμετροι Παραγωγή
1. Τριμηνιαίος Απολογισμός όλων των φορέων για ένα τρίμηνο και έτος
Έτος
Τρίμηνο
2. Συνοπτικός Τριμηνιαίος Απολογισμός όλων των φορέων για ένα έτος
Έτος
Εκθέσεις Ετήσιων Δελτίων Διαφημιστικής Δαπάνης
Α/Α Τίτλος Έκθεσης Παράμετροι Παραγωγή
3. Αναλυτικός ετήσιος απολογισμός όλων των φορέων για ένα έτος
Έτος
4. Συνοπτικός Ετήσιος Απολογισμός όλων των φορέων
Έτος