Μετάβαση στο περιεχόμενο της σελίδας Επιστροφή στην αρχική σελίδα
 1. Αρχική Σελίδα

Συχνές Ερωτήσεις

 • Ερωτήσεις για τις προσφερόμενες υπηρεσίες από τη ΓΓΕ-ΓΓΕ

Με ποιούς τρόπους ενισχύει το κράτος τη διακίνηση του Τύπου και πόσο δαπανά για το σκοπό αυτό ;
Iσχύουν παρόμοια μοντέλα ενίσχυσης της διακίνησης του Τύπου στα υπόλοιπα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ;
Ποια όργανα του κράτους είναι υπεύθυνα για την κατανομή της κρατικής διαφήμισης ; και ποιες οι διαδικασίες ;

 • Ερωτήσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης

Πως στελεχώνονται οι Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας & της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, και βάσει ποιών διατάξεων ;
Ποια προσόντα απαιτούνται για την πρόσληψη Δημοσιογράφων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & στη ΓΓΕ & ΓΓΕ

  

              

Με ποιούς τρόπους ενισχύει  το κράτος τη διακίνηση του Τύπου και πόσο δαπανά για το σκοπό αυτό ;

Η διακίνηση του Τύπου επιχορηγείται, κάθε χρόνο, από το κράτος, μέσω του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης – Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, ο οποίος καλύπτει :  

 • Το 95% του αεροπορικού κομίστρου για την αεροπορική μεταφορά των εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας σε περιοχές της Μακεδονίας της Ηπείρου και στα νησιά. [18 προορισμοί, 38 εφημερίδες, 30 ημέρες το μήνα, 2 αεροπορικές εταιρίες, 15.000 τόνοι ετησίως, 75.000.000 φύλλα ετησίως]. Κόστος για το κράτος 8.000.000 ευρώ ετησίως.
 • Το 50% των δαπανών της  αεροπορικής μεταφορά των εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας σε χώρες της ΕΕ για την ενημέρωση των ομογενών. Κόστος για το κράτος 800.000 ευρώ ετησίως.
 • Το 81% τους κόστους της ταχυδρομική διακίνηση μέσω ΕΛ.ΤΑ [3.500 εφημερίδες και περιοδικά, 70.000.000 φύλλα / αντίτυπα]. Κόστος για το κράτος 32.000.000 ευρώ ετησίως.
 • Ετησίως η δαπάνη για το κράτος υπερβαίνει τα 40.000.000 ευρώ ενώ η αντίστοιχη δαπάνη των εκδοτών και των πρακτορείων διανομής Τύπου ανέρχεται στα 10.500.000 ευρώ.
 • Για την  πενταετία 2002 – 2006 η συνολική δαπάνη του κράτους θα ανέλθει στο ποσόν  των 180.000.000 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη των εκδοτών και των πρακτορείων διανομής Τύπου θα είναι στα 42.000.000 ευρώ.

Iσχύουν παρόμοια μοντέλα ενίσχυσης της διακίνησης του Τύπου στα υπόλοιπα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ;

Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν μικρότερα παρεμβατικά μοντέλα σε σχέση με  το ελληνικό έως και απουσία οποιαδήποτε ενίσχυσης. Σε γενικές γραμμές :

 • Δεν ενισχύεται σε καμιά χώρα η αεροπορική διακίνηση, ενισχύεται μόνο η ταχυδρομική και σιδηροδρομική.
 • Δεν ενισχύεται πουθενά σχεδόν η διακίνηση εντύπων περιοδικότητας 15θημέρων και άνω.
 • Η  ενίσχυση προσανατολίζεται περισσότερο στα εθνικής εμβέλειας και όχι στα περιφερειακά έντυπα.
 • Η ενίσχυση αφορά πάντα έντυπα πολιτικού και γενικού περιεχομένου και όχι έντυπα επιστημονικά, κλαδικά, ψυχαγωγικά κλπ.
 • Υπάρχει σχεδόν πάντα ένα πλαφόν στις δαπάνες του κράτους.
 • Ενισχύονται περισσότερo τα έντυπα μικρότερου βάρους.  

Ποια όργανα του κράτους είναι υπεύθυνα για την κατανομή της κρατικής διαφήμισης ; και ποιες οι διαδικασίες ;

 • Οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καταρτίζουν, ανά έτος, πρόγραμμα προβολής των υπηρεσιών προς  στο κοινό καθώς  και των εν γένει δραστηριοτήτων τους. Οι  φορείς του ευρύτερου δημοσίου φορέα υποβάλλουν το  πρόγραμμα, πρώτα, στο εποπτεύων Υπουργείο.
 • Στη συνέχεια, απευθύνουν αίτηση έγκρισης, προς τη ΓΓΕ-ΓΓΕ, του ποσού της συνολικής  ετήσιας διαφημιστικής τους δαπάνης. Η αρμοδιότητα του Υπουργού Επικρατείας αφορά  στην έγκριση αυτών των  προγραμμάτων προβολής, μετά από έλεγχο νομιμότητας του περιεχομένου τους, ως προς την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 2328/95 και του Π.Δ.261/97. Στις διατάξεις αυτές περιλαμβάνεται και η ποσοστιαία κατανομή της προϋπολογιζόμενης δαπάνης μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών μέσων ενημέρωσης (έντυπα μέσα >40%, ραδιόφωνο>10%, τηλεόραση) καθώς και τη συμμετοχή των  μέσων ενημέρωσης της περιφέρειας (>30% για κάθε κατηγορία μέσου).
 • Οι αναθέτουσες αρχές (πχ Υπουργεία Περιφέρειες, Δήμοι κλπ) επιλέγουν οι ίδιοι τις τηλεοπτικές / ραδιοφωνικές / εκδοτικές επιχειρήσεις, στις οποίες αναθέτουν τη μετάδοση ή καταχώριση των σχετικών διαφημιστικών ή άλλων συναφών μηνυμάτων.  Η επιλογή του συγκεκριμένου μέσου στο οποίο ανατίθεται η μετάδοση γίνεται από το φορέα αφού συνεκτιμώνται : α) το κόστος της μετάδοσης, β) η απήχηση του μέσου ενημέρωσης στο ευρύ κοινό όπως αυτή συνάγεται από το ύψος των ποσοστών τηλεθέασης ή ακροαματικότητας που συγκεντρώνει ο σταθμός κατά το τελευταίο δίμηνο πριν από τη μετάδοση του διαφημιστικού μηνύματος , γ) η απήχηση του μέσου ενημέρωσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες του κοινού εφ΄ όσον πρόκειται για προβολή δραστηριοτήτων εξειδικευμένου χαρακτήρα
 • Ο έλεγχος των σχετικών συμβάσεων ανήκει στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η τήρηση των ανωτέρω διαδικασιών έγκρισης των προγραμμάτων αποτελεί προϋπόθεση του κύρους κάθε σύμβασης .  Οι συμβάσεις αυτές  δεν κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.
 • Η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας όσον αφορά στην ορθή ποσοστιαία κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης προς τα περιφερειακά ΜΜΕ, διασφαλίζεται επιπλέον με τη συγκρότηση από τον Υπουργό Επικρατείας σχετικής γνωμοδοτικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου 3166/2003, στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά εκπρόσωποι των συλλογικών φορέων της αντίστοιχης κατηγορίας μέσων ενημέρωσης .  Η γνωμοδοτική αυτή επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα μετά τη σύστασή της (6/2004) και προβαίνει σε σχετικές επισημάνσεις.
 • Οι διαφημιστικές εταιρείες που αναλαμβάνουν την παροχή σχετικών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο σχετικό Μητρώο που τηρείται στη ΓΓΕ-ΓΓΕ. Υποχρεούνται, δε, να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Εποπτείας ΜΜΕ της  ΓΓΕ-ΓΓΕ μέχρι την 20η ημέρα κάθε μήνα, αναλυτική κατάσταση σχετικά με το αντικείμενο, την ποσότητα και την αξία για κάθε συγκεκριμένο έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης στο οποίο πραγματοποιήθηκαν, καθ’ υπόδειξη ή εντολή τους, οι αντίστοιχες καταχωρίσεις ή μεταδόσεις κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα.
 • Ο απολογισμός των φορέων για την κατανομή του ποσού της διαφημιστικής δαπάνης εκάστου έτους κατατίθεται στη Δ/νση Εποπτείας ΜΜΕ μέχρι τις 31 Μαρτίου του επομένου έτους και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΓΓΕ-ΓΓΕ. Κατά τον απολογισμό καταγράφεται η τήρηση των ποσοστών μεταξύ των κατηγοριών ΜΜΕ αλλά και μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών ΜΜΕ. Παράλληλα, οι φορείς αναρτούν στην ιστοσελίδα τους στο τέλος κάθε τριμήνου τον απολογισμό του προηγούμενου τριμήνου και μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους τον απολογισμό του προηγούμενου έτους.
 • Η Διεύθυνση Εποπτείας ΜΜΕ διαβιβάζει τις σχετικές καταστάσεις στη γνωμοδοτική επιτροπή και, μετά τις σχετικές επισημάνσεις και υποδείξεις της, προβαίνει στην ενημέρωση των εκάστοτε φορέων, καθώς και στις σχετικές συστάσεις για την τήρηση των ποσοστών κατανομής στα ΜΜΕ της περιφέρειας.

Πως στελεχώνονται οι Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας & της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, και βάσει ποιών διατάξεων ;

α) Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 258/1993, όπως αυτές ισχύουν.

β) Διαρθρώνεται διοικητικά από την Κεντρική Υπηρεσία & από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες (Γραφεία Τύπου  Εσωτερικού και Γραφεία Τύπου & Επικοινωνίας Εξωτερικού).

Επίσης στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης λειτουργεί Γραφείο Προωθήσεως Ευρωπαϊκού Προγράμματος MEDIA Αθηνών το οποίο υπάγεται στο Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας.

Το σύνολο των εργαζομένων ανέρχεται σε 700, εκ των οποίων οι  500 υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία &  οι 126 σε Γραφεία Τύπου & Επικοινωνίας Εξωτερικού. Οι υπόλοιποι υπηρετούν με απόσπαση σε άλλες Υπηρεσίες. Ο αριθμός αυτός αυξομειώνεται ανάλογα με τις μετακινήσεις των υπαλλήλων.

Στελεχώνεται από:

Μόνιμο προσωπικό των κατωτέρων Κλάδων:

 • ΠΕ1 Διοικητικός,
  ΠΕ Συμβούλων & Γραμματέων Επικοινωνίας,
  ΠΕ3 Πληροφορικής (Επιστήμης Η/Υ),
  ΠΕ4 Μεταφραστών – Διερμηνέων
 • ΤΕ1 Διοικητικός – Λογιστικός ,
  ΤΕ2 Ειδικών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης,
  ΤΕ3 Βιβλιοθηκονόμων,
  ΤΕ4 Τεχνολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ,
  ΤΕ5 Ραδιοτηλεγραφητών,
  ΤΕ6 Συντηρητών Μηχανημάτων
 • ΔΕ1 Διοικητικός ,
  ΔΕ2 Δακτυλογράφων – Στενοδακτυλογράφων,
  ΔΕ5 Μεταφραστών – Διερμηνέων,
  ΔΕ6 Τεχνικών Κινηματογράφου,
  ΔΕ7 Χειριστών Τηλετύπου,
  ΔΕ8 Ληπτών Ραδιοφωνικών & Τηλεοπτικών Εκπομπών,
  ΔΕ11 Ειδικών Επί Σχεδίασης & Εκτύπωσης Εντύπων,
  ΔΕ12 Φωτογράφων – Μικροφωτογραφιών – Φωτοτεχνικών,
  ΔΕ13 Δημοσιογράφων ,
  ΔΕ14 Μεταφραστών  Διερμηνέων Ειδικών Γλωσσών ,
  ΔΕ15 Τεχνικός α) Ειδ. Τεχνικών, β) Ειδ. Οδηγών Αυτοκινήτου,
  ΔΕ16 Προσωπικού Η/Υ (Ειδ. Προγρ/στών)
 • ΥΕ1 Επιμελητών,
  ΥΕ2 Φυλάκων – Νυκτοφυλάκων,
  ΥΕ3 Βοηθών Διοικητικού ,
  ΥΕ4 Συντηρητών Κτιρίων ,
  ΥΕ5 Φωτογράφων ,
  ΥΕ6 Προσωπικού Καθαριότητας

Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, των κατωτέρω Ειδικοτήτων:

 • Δημοσιογράφοι, Ειδικοί Νομικοί Συνεργάτες , Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό , Διοικητικοί – Λογιστικοί , Διοικητικοί – Γραμματείς, Προσωπικό Η/Υ, Οπτικοακουστικών & Επικοινωνίας , Ηλεκτρολόγοι, Τεχνίτες- Ηλεκτροτεχνίτες, Οδηγοί, Προσωπικό Καθαριότητας , Εργάτες – Μεταφορείς , Επιμελητές, Πολυγραφητές, Συντηρητές Κιν/κού Υλικού, Νυκτοφυλάκων

γ) Οι υπάλληλοι οι οποίοι καλύπτουν οργανικές θέσεις προσλαμβάνονται μέσω σχετικών, διαγωνιστικών διαδικασιών που προκηρύσσει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Ειδικότερα στους Κλάδους ΠΕ1 Διοικητικός & ΠΕ3 Πληροφορικής (Επιστήμης Η/Υ) διορίζονται και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) του Τμήματος Γενικής Διοίκησης & του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων αντίστοιχα.

Ο Κλάδος Συμβούλων & Γραμματέων Επικοινωνίας  στελεχώνεται από αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) του Τμήματος Στελεχών Επικοινωνίας.

Το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων, πλην δημοσιογράφων, διορίζεται μέσω σχετικών, διαγωνιστικών διαδικασιών που προκηρύσσει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Για την πρόσληψη δημοσιογράφων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου  στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 55/1998 ΠΥΣ,    ΦΕΚ 252 Α΄/ 1998, (Τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από τον Υπουργό ΕΣ.Δ.Δ.Α. ως Πρόεδρο, τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών &  τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου).

Τα Γραφεία Τύπου & Επικοινωνίας στελεχώνονται από  μόνιμο ή επί συμβάσει προσωπικό.

Επίσης, στα Γραφεία Τύπου & Επικοινωνίας υπηρετεί προσωπικό  που προσλαμβάνεται επιτοπίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 2328/1995 όπως αυτό ισχύει.

Ποια προσόντα απαιτούνται για την πρόσληψη Δημοσιογράφων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου  στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης ;

Η πρόσληψη γίνεται μετά από έγκριση για την κάλυψη θέσεων από την  Επιτροπή του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 55/1998 ΠΥΣ. Πρόκειται για Τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από τον Υπουργό ΕΣ.Δ.Δ.Α. ως Πρόεδρο, τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών &  τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα προσόντα που απαιτούνται είναι :

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και διετής προϋπηρεσία δημοσιογράφου ή απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πενταετής προϋπηρεσία δημοσιογράφου.
 • Άρτια γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της γλώσσας της χώρας όπου θα τοποθετηθούν ή με τα θέματα επικοινωνίας της οποίας πρόκειται να ασχοληθούν.

Η δημοσιογραφική ιδιότητα αποδεικνύεται από τη συμμετοχή σε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα δημοσιογραφική οργάνωση ή από την προβλεπόμενη στο (1) προϋπηρεσία σε ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα και περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας ή σε ραδιοτηλεοπτικό μέσο ή σε Γραφεία Τύπου του Εξωτερικού ή του Εσωτερικού ή σε άλλη υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης ή σε υπηρεσίες Τύπου διεθνούς οργανισμού.

Η προϋπηρεσία των δημοσιογράφων, πέραν από τη βεβαίωση των εργοδοτών, πρέπει να συνοδεύεται και με βεβαίωση οικείων ασφαλιστικών ταμείων με την οποία θα αποδεικνύεται η ασφαλιστική κάλυψη αυτής.

Άλλα δικαιολογητικά:

 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου (για διορισμό)
 • Πιστοποιητικό Στρατολογικής Καταστάσεως.
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει άλλη θέση ή απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα.
 • Πιστοποιητικό Υγείας.