Μετάβαση στο περιεχόμενο της σελίδας Επιστροφή στην αρχική σελίδα
  1. Αρχική Σελίδα

Κρατική Διαφήμιση

1. Ηλεκτρονική υποβολή των προγραμμάτων διαφημιστικής προβολής & των τριμηνιαίων και ετήσιων απολογιστικών στοιχείων από τον ιστοχώρο e-Πασιθέα

Ο νέος ιστοχώρος e-Πασιθέα φιλοξενεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Εποπτείας ΜΜΕ της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης.
Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνεται και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων έγκρισης των προγραμμάτων διαφημιστικής προβολής των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα καθώς και η υποβολή / δημοσίευση των τριμηνιαίων και των ετήσιων απολογιστικών στοιχείων διαφημιστικής δαπάνης.

2. Διαφημιστικές εκστρατείες Δημοσίου

Στη νέα αυτή σελίδα φιλοξενούνται οι διαφημιστικές καμπάνιες (τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και έντυπες) των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που υλοποιήθηκαν κατά το έτος 2007.

  • Προβολή

3. Δημοσκοπήσεις Δημοσίου

Στις σελίδες που ακολουθούν δημοσιεύονται στοιχεία των δημοσκοπήσεων που διενεργήθηκαν για λογαριασμό φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 6 Ν. 3603/2007):

4. Ετήσια και τριμηνιαία απολογιστικά στοιχεία φορέων για τα προγράμματα διαφημιστικής προβολής

 

Προγράμματα διαφημιστικής προβολής που υλοποιήθηκαν εντός του έτους 2008
Ετήσιοι Απολογισμοί φορέων για τα προγράμματα προβολής έτους 2008
Τριμηνιαίοι Απολογισμοί φορέων για τα προγράμματα προβολής έτους 2008

Προγράμματα διαφημιστικής προβολής που υλοποιήθηκαν εντός του έτους 2007
Ετήσιοι Απολογισμοί φορέων για τα προγράμματα προβολής έτους 2007
Τριμηνιαίοι Απολογισμοί φορέων για τα προγράμματα προβολής έτους 2007

5. Προγράμματα διαφημιστικης προβολής δημοσίων φορέων

Προγράμματα διαφημιστικής προβολής που θα υλοποιηθούν εντός του έτους 2011

Προγράμματα διαφημιστικής προβολής που θα υλοποιηθούν εντός του έτους 2010

Προγράμματα διαφημιστικής προβολής που υλοποιήθηκαν εντός του έτους 2009

Προγράμματα διαφημιστικής προβολής που υλοποιήθηκαν εντός του έτους 2008

Προγράμματα διαφημιστικής προβολής που υλοποιήθηκαν εντός του έτους 2007

Προγράμματα διαφημιστικής προβολής που υλοποιήθηκαν εντός του έτους 2006

  

6. Διαδικασίες

  • Οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καταρτίζουν, ανά έτος, πρόγραμμα προβολής των υπηρεσιών προς  στο κοινό καθώς  και των εν γένει δραστηριοτήτων τους. Οι  φορείς του ευρύτερου δημοσίου φορέα υποβάλλουν το  πρόγραμμα, πρώτα, στο εποπτεύων Υπουργείο.
  • Στη συνέχεια, απευθύνουν αίτηση έγκρισης, προς τη ΓΓΕ-ΓΓΕ, του ποσού της συνολικής  ετήσιας διαφημιστικής τους δαπάνης. Η αρμοδιότητα της ΓΓΕ-ΓΓΕ αφορά  στην έγκριση αυτών των  προγραμμάτων προβολής, μετά από έλεγχο νομιμότητας του περιεχομένου τους, ως προς την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 2328/95 και του Π.Δ.261/97. Στις διατάξεις αυτές περιλαμβάνεται και η ποσοστιαία κατανομή της προϋπολογιζόμενης δαπάνης μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών μέσων ενημέρωσης (έντυπα μέσα >40%, ραδιόφωνο>10%, τηλεόραση) καθώς και τη συμμετοχή των  μέσων ενημέρωσης της περιφέρειας (>30% για κάθε κατηγορία μέσου).
  • Οι αναθέτουσες αρχές (πχ Υπουργεία Περιφέρειες, Δήμοι κλπ) επιλέγουν οι ίδιοι τις τηλεοπτικές / ραδιοφωνικές / εκδοτικές επιχειρήσεις, στις οποίες αναθέτουν τη μετάδοση ή καταχώριση των σχετικών διαφημιστικών ή άλλων συναφών μηνυμάτων.  Η επιλογή του συγκεκριμένου μέσου στο οποίο ανατίθεται η μετάδοση γίνεται από το φορέα αφού συνεκτιμώνται : α) το κόστος της μετάδοσης, β) η απήχηση του μέσου ενημέρωσης στο ευρύ κοινό όπως αυτή συνάγεται από το ύψος των ποσοστών τηλεθέασης ή ακροαματικότητας που συγκεντρώνει ο σταθμός κατά το τελευταίο δίμηνο πριν από τη μετάδοση του διαφημιστικού μηνύματος , γ) η απήχηση του μέσου ενημέρωσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες του κοινού εφ΄ όσον πρόκειται για προβολή δραστηριοτήτων εξειδικευμένου χαρακτήρα
  • Ο έλεγχος των σχετικών συμβάσεων ανήκει στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η τήρηση των ανωτέρω διαδικασιών έγκρισης των προγραμμάτων αποτελεί προϋπόθεση του κύρους κάθε σύμβασης .  Οι συμβάσεις αυτές  δεν κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.
  • Η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας όσον αφορά στην ορθή ποσοστιαία κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης προς τα περιφερειακά ΜΜΕ, διασφαλίζεται επιπλέον με τη συγκρότηση από τον Υπουργό Επικρατείας σχετικής γνωμοδοτικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου 3166/2003, στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά εκπρόσωποι των συλλογικών φορέων της αντίστοιχης κατηγορίας μέσων ενημέρωσης . Η γνωμοδοτική αυτή επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα μετά τη σύστασή της (6/2004) και προβαίνει σε σχετικές επισημάνσεις.
  • Οι διαφημιστικές εταιρείες που αναλαμβάνουν την παροχή σχετικών υπηρεσιών, υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Εποπτείας ΜΜΕ της ΓΓΕ-ΓΓΕ μέχρι την 20η ημέρα κάθε μήνα, αναλυτική κατάσταση σχετικά με το αντικείμενο, την ποσότητα και την αξία για κάθε συγκεκριμένο έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης στο οποίο πραγματοποιήθηκαν, καθ’ υπόδειξη ή εντολή τους, οι αντίστοιχες καταχωρίσεις ή μεταδόσεις κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα.
  • Ο απολογισμός των φορέων για την κατανομή του ποσού της διαφημιστικής δαπάνης εκάστου έτους κατατίθεται στη Δ/νση Εποπτείας ΜΜΕ μέχρι τις 31 Μαρτίου του επομένου έτους και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΓΓΕ-ΓΓΕ. Κατά τον απολογισμό καταγράφεται η τήρηση των ποσοστών μεταξύ των κατηγοριών ΜΜΕ αλλά και μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών ΜΜΕ. Παράλληλα, οι φορείς αναρτούν στην ιστοσελίδα τους στο τέλος κάθε τριμήνου τον απολογισμό του προηγούμενου τριμήνου και μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους τον απολογισμό του προηγούμενου έτους.
  • Η Διεύθυνση Εποπτείας ΜΜΕ διαβιβάζει τις σχετικές καταστάσεις στη γνωμοδοτική επιτροπή και, μετά τις σχετικές επισημάνσεις και υποδείξεις της, προβαίνει στην ενημέρωση των εκάστοτε φορέων, καθώς και στις σχετικές συστάσεις για την τήρηση των ποσοστών κατανομής στα ΜΜΕ της περιφέρειας.

  

7. Σχετικές Αναφορές