Μετάβαση στο περιεχόμενο της σελίδας Επιστροφή στην αρχική σελίδα
 1. Αρχική Σελίδα
 2. Δράσεις
 3. Προκηρύξεις διαγωνισμών

Τρέχουσες προκηρύξεις διαγωνισμών - Δημόσιες διαβουλεύσεις

"Απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για το έργο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης – Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής, με τίτλο Πράξης «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδικτυακής Τηλεόρασης και Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη», με κωδικό MIS 309008 του ΕΠ « Ψηφιακή Σύγκλιση»".

Απόφαση κήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης – Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής και συγκεκριμένα: Α. τριών (3) οθονών υπολογιστή ( pc monitor-TV), Β. είκοσι πέντε (25) επιτραπέζιων Η/Υ με άδειες λογισμικού Windows 8.1, Γ. πέντε (5) φορητών Η/Υ (laptops) με άδειες λογισμικού Windows 8.1., Δ.  πέντε (5) εκτυπωτών ασπρόμαυρης τεχνολογίας εκτύπωσης ως άγονου.

Απόφαση ματαίωσης των αποτελεσμάτων του επαναληπτικού ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού τακτικού δημόσιου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου/ων για την προμήθεια ελληνικού και ξένου τύπου, προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Γ.Γ.Ε.-Γ.Γ.Ε.Π. καθώς και την καθημερινή ενημέρωση των πολιτικών παραγόντων της χώρας για ένα (1) έτος, με δύο (2) διακριτά και αυτοτελή τμήματα της προμήθειας και κήρυξής του ως άγονο, λόγω μη προσέλευσης κανενός ενδιαφερομένου

Απόφαση Διενέργειας του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια: Α. τριών (3) οθονών υπολογιστή ( pc monitor-TV), Β. είκοσι πέντε (25) επιτραπέζιων Η/Υ με άδειες λογισμικού Windows 8.1 και πέντε (5) φορητών Η/Υ (laptops) με άδειες λογισμικού Windows 8.1. και Γ.  πέντε (5) εκτυπωτών

Απόφαση Διενέργειας του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών αναγόμωσης των τόνερ – μελανιών των εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, φωτοτυπικών και φαξ της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης – Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής, για ένα (1) έτος (ορθή επανάληψη)

Προκήρυξη Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την "Προμήθεια Ελληνικού και Ξένου Τύπου προς κάλυψη των αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε.-Γ.Γ.Μ.Ε. καθώς και την καθημερινή ενημέρωση των πολιτικών και πολιτειακών παραγόντων της χώρας για ένα (1) έτος, με δύο (2) διακριτά και αυτοτελή τμήματα της προμήθειας".

Απόφαση διενέργειας πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια α) είκοσι τεσσάρων (24) ενισχυμένων τεμαχίων πυκνωτών 25/31,6 KVAR στα 400/450V 50Hz, CLMD-33S ABB, β) τεσσάρων (4) τεμαχίων ασφαλειών ΝΗ0063Α, γ) οκτώ (8 τεμαχίων) ενισχυμένων πυκνωτών 25/31,6 KVAR στα 400/450V 50Hz, CLMD-33S ABB και για την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και αποκατάστασης της λειτουργίας των παραπάνω υλικών.

Απόφαση διενέργειας Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον σωστό φωτισμό τoυ press room, του φουαγιέ, εξωτερικά της εισόδου του κτιρίου της Υπηρεσίας, στους χώρους των γραφείων, στους διαδρόμους, στις τουαλέτες, στα υπόγεια parking, στους χώρους των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου και σε αντικατάσταση των ήδη καμένων ή κατεστραμμένων υλικών.

«Απόφαση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, κατόπιν ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας (www.minpress.gr) σχετικής έγγραφης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χαρτιού ξηρογραφίας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για ένα (1) έτος από τη λήξη της τρέχουσας σύμβασης (28.10.2014) και συγκεκριμένα α. Δύο χιλιάδων (2000) δεσμίδων χαρτιού ξηρογραφίας Α4 των 500 φύλλων εκάστη και β. Εκατό (100) δεσμίδων χαρτιού ξηρογραφίας Α3 των 500 φύλλων εκάστη.»

"Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος τακτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του κτιρίου της Γ.Γ.Μ.Ε.-Γ.Γ.Ε.Ε. για ένα έτος (1) "

"Απόφαση ματαίωσης των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού τακτικού δημόσιου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου/ων για την προμήθεια ελληνικού και ξένου τύπου, προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε.-Γ.Γ.Μ.Ε. καθώς και την καθημερινή ενημέρωση των πολιτικών παραγόντων της χώρας για ένα (1) έτος, με δύο (2) διακριτά και αυτοτελή τμήματα της προμήθειας και κήρυξής του ως άγονο".

Απόφαση κήρυξης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια α) είκοσι τεσσάρων (24) ενισχυμένων τεμαχίων πυκνωτών 25/31,6 KVAR στα 400/450V 50Hz, CLMD-33S ABB, β) τεσσάρων (4) τεμαχίων ασφαλειών ΝΗ0063Α, γ) οκτώ (8 τεμαχίων) ενισχυμένων πυκνωτών 25/31,6 KVAR στα 400/450V 50Hz, CLMD-33S ABB καθώς και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και αποκατάστασης της λειτουργίας των παραπάνω υλικών, ως άγονου.

Απόφαση Διενέργειας του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια α) είκοσι τεσσάρων (24) ενισχυμένων τεμαχίων πυκνωτών 25/31,6 KVAR στα 400/450V 50Hz, CLMD-33S ABB, β) τεσσάρων (4) τεμαχίων ασφαλειών ΝΗ0063Α, γ) οκτώ (8 τεμαχίων) ενισχυμένων πυκνωτών 25/31,6 KVAR στα 400/450V 50Hz, CLMD-33S ABB και για την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και αποκατάστασης της λειτουργίας των παραπάνω υλικών.

Απόφαση κήρυξης ως άγονου του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ και συγκεκριμένα: α) σαράντα (45) επιτραπέζιων Η/Υ με άδειες λογισμικού Windows 8.1, β) τριών (3) εκτυπωτών, γ) τεσσάρων (4) οθονών υπολογιστή (monitor-TV) και δ) πενήντα (50) πρόσθετων αδειών λογισμικού για το λειτουργικό σύστημα Windows 8.1.

Απόφαση Διενέργειας του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ και συγκεκριμένα: α) σαράντα (45) επιτραπέζιων Η/Υ με άδειες λογισμικού Windows 8.1, β) τριών (3) εκτυπωτών, γ) τεσσάρων (4) οθονών υπολογιστή (monitor-TV) και δ) πενήντα (50) πρόσθετων αδειών λογισμικού για το λειτουργικό σύστημα Windows 8.1.

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την "Προμήθεια ελληνικού και ξένου Τύπου προς κάλυψη των αναγκών της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ καθώς και την καθημερινή ενημέρωση των πολιτικών και πολιτειακών παραγόντων της χώρας για ένα (1) έτος με δύο (2) διακριτά και αυτοτελή τμήματα της προμήθειας"

Προκήρυξη διεθνούς ανοιχτού τακτικού διαγωνισμού για το έργο: "Ταχυδρομική υπηρεσία διακίνησης εντύπων που δικαιούνται ειδικού (μειωμένου) τιμολογίου στο εσωτερικό της χώρας για ένα (1) έτος"

Πρόχειρος Μειoδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Γ.Γ.Μ.Ε.-Γ.Γ.Ε.Ε. για ένα (1) έτος

Απόφαση διενέργειας επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια βιντεοπροβολέα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Τύπου της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4155/2013 ΚΑΙ Υ.Α Π1/2390/2013 ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 60.000,00€ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ. Έναρξη ισχύος από 01/01/2014 Αφορά όλους τους προμηθευτές του Δημοσίου που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες άνω των 60.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια βιντεοπροβολέα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Τύπου της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο: "Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου δικτυακών τόπων και παροχή διαδικτυακής τηλεόρασης και διαδραστικών υπηρεσιών χρήστη"

Απόφαση προκήρυξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού: Μέρος Α', Μέρος Β', Μέρος Γ', Μέρος Γ'-Σύμβαση

Παροχή διευκρινίσεων για τη Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδικτυακής Τηλεόρασης και Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη»

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και διενέργειας Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδικτυακής Τηλεόρασης και Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη»

 • Η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας θέτει σε διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης το σχέδιο διακήρυξης ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του υποέργου 1 με τίτλο «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του ΕΡΓΟΥ «Οργάνωση, Απλοποίηση και Εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων Υπηρεσιών της ΓΓΜΕ για τη βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών της ΓΓΜΕ για τη βέλτιστη υποστήριξη των Οργανισμών και Επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ: 452167
  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014.
  Αποστολή προτάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: e.tsami@minpress.gr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ CONNECTED TV

Στο πλαίσιο της Πράσινη βίβλου με τίτλο «Προετοιμασία προς μία πλήρη σύγκλιση στον οπτικοακουστικό κόσμο: οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία και αξίες».

- Απαντήσεις της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης για την Πράσινη βίβλο για τη σύγκλιση στον οπτικοακουστικό κόσμο

- ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ CONNECTED TV (αγγλική γλώσσα)

- ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ CONNECTED TV (ελληνική γλώσσα)

- Το υπ’ αρ. ΑΠ 10651/28.5.2013 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, το οποίο περιλαμβάνει συνοπτικό σημείωμα με τα σημαντικότερα σημεία της Πράσινης βίβλου για την Connected TV  και Παράρτημα με τα Ερωτήματα της δημόσιας διαβούλευσης για την Connected TV (απόδοση στην ελληνική γλώσσα)

- Συχνές ερωτήσεις που αφορούν στην Πράσινη βίβλο για την Connected  TV

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ

-
Απαντήσεις της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης για την Ελευθερία και την Πολυφωνία στα ΜΜΕ

- Σκοπός και περιεχόμενο δημόσιας διαβούλευσης (απόδοση στην ελληνική γλώσσα)

- Ερωτηματολόγιο (μετάφραση στην ελληνική γλώσσα)

- Πρόσβαση στη διαβούλευση (μέσω  συνδέσμου της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής)

  • Ενημερωθείτε για το πλήρες κείμενο του Ν.3548/2007 σχετικά με τις κρατικές δημοσιεύσεις στις εφημερίδες της Περιφέρειας μετά και τη 2η τροποποίησή του. Το νέο κείμενο μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ

  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "TEENSWIRE ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΕ/ΜΠΕ: ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ 12-18 ΕΤΩΝ"

  Απόφαση προκήρυξης

  Απόφαση διενέργειας

  Περίληψη

  Διακήρυξη διαγωνισμού Μέρος Α΄, Μέρος Β΄, Μέρος Γ΄

  Παροχή πρόσθετων διευκρινήσεων επί των τευχών προκήρυξης για το έργο με τίτλο «TeensWire από το ΑΠΕ/ΜΠΕ»: Διαδραστική και πολυμεσική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αναζήτηση, συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών για και από νέους 12-18 ετών με MIS: 328477 - Ερώτημα

  Παροχή διευκρινίσεων επί των προδιαγραφών για την προκήρυξη για το έργο με τίτλο «TeensWire από το ΑΠΕ/ΜΠΕ»: Διαδραστική και πολυμεσική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αναζήτηση, συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών για και από νέους 12-18 ετών με MIS: 328477

  Παροχή διευκρινίσεων επί των τευχών προκήρυξης για το έργο με τίτλο «TeensWire από το ΑΠΕ/ΜΠΕ»: Διαδραστική και πολυμεσική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αναζήτηση, συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών για και από νέους 12-18 ετών με MIS: 328477

  Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο «”TeensWire από το ΑΠΕ/ΜΠΕ”: Διαδραστική και πολυμεσική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αναζήτηση, συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών για και από νέους 12-18 ετών»

  Περίληψη Παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών και διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο «”TeensWire από το ΑΠΕ/ΜΠΕ”: Διαδραστική και πολυμεσική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αναζήτηση, συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών για και από νέους 12-18 ετών»


    

  Τρέχουσες προκηρύξεις διαγωνισμών

  Παλαιότερες προκηρύξεις διαγωνισμών