Μετάβαση στο περιεχόμενο της σελίδας Επιστροφή στην αρχική σελίδα
  1. Αρχική Σελίδα
Η υπηρεσία μας απέκτησε νέο ιστότοπο από 6/8/2015. Μπορείτε να τον επισκεφτείτε στην παρακάτω διεύθυνση: www.media.gov.gr

Briefing Κυβερνητικού Εκπροσώπου

 

Κυβερνητικές Ανακοινώσεις & Δελτία Τύπου

 

Θεματικά Δελτία από Ξένο Τύπο

   
         

Σύνδεσμοι

 

Ενημερωτικά Δελτία

 

Ξενόγλωσσα Δελτία

 

Ενημερωτικά δελτία στην ελληνική γλώσσα που περιλαμβάνουν θέματα οικολογίας, περιφέρειας, διεθνή κ.α.

 

e-Πασιθέα- Διαφάνεια στην Κρατική Διαφήμιση

ΝΕΟ!

Η υπηρεσία μας απέκτησε νέο ιστότοπο από 6/8/2015. Μπορείτε να τον επισκεφτείτε στην παρακάτω διεύθυνση: www.media.gov.gr

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών του έτους 2015, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν 3548/2007, είναι η 10η Μαρτίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

"Περί αποστολής στοιχείων επικοινωνιακών προγραμμάτων και δράσεων διαφημιστικής προβολής και ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς"

"Εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών προγραμμάτων και δράσεων των φορέων των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα".

Απόφαση ματαίωσης της υπ’ αριθμ. 20665/30.11.2015 (ΑΔΑ:7ΑΑΞ465ΙΧΦ-ΡΨΣ) απόφασης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για ένα (1) έτος.

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για ένα (1) έτος σε Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και

Πρόληψης (ΕΞ.ΥΠ.Π.).

"Πρόχειρος επαναλητπικός μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την αλλαγή των εκατόν δύο (102) συσσωρευτών (μπαταριών) της μονάδας αδιάλειπτης ενέργειας (UPS) της MGE, τύπου Galaxy, ισχύος 300 KVA της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας" 

Απόφαση κήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την αλλαγή των εκατόν δύο (102) συσσωρευτών (μπαταριών) της μονάδας αδιάλειπτης ενέργειας (UPS) της MGE, τύπου Galaxy, ισχύος 300 KVA της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, ως άγονου.

Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ.15 του Ν.4305/2014»,

"Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την αλλαγή των εκατόν δύο (102) συσσωρευτών (μπαταριών) της μονάδας αδιάλειπτης ενέργειας (UPS) της MGE, τύπου Galaxy, ισχύος 300 KVA της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας"

"Ματαίωση αποτελεσμάτων του υπ’ αριθμ. 10913/29-06-2015 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια – αντικατάσταση (αλλαγή) εκατόν δύο (102) συσσωρευτών (μπαταριών), τύπου XP12V3400 για την μονάδα αδιάλειπτης ενέργειας (UPS) της MGE, τύπου Galaxy, ισχύος 300KVA της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας"

"Ταχυδρομική Υπηρεσία Διακίνησης Εντύπων που δικαιούνται ειδικού (μειωμένου) τιμολογίου στο εσωτερικό της χώρας για ένα (1) έτος" Βρείτε την εδώ

B' Συμπληρωματική Υπουργική Απόφαση για τις περιφερειακές εφημερίδες που μπορούν να δημοσιεύουν τις ανακοινώσεις του δημοσίου. Βρείτε την εδώ

Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ.15 του Ν.4305/2014 Βρείτε την εδώ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ σχετικά με την οδηγία 2010/13/ΕΕ για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία ΥΟΜ) "Το πλαίσιο για τα οπτικοακουστικά μέσα του 21ου αιώνα"

Μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο εδώ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση για τις περιφερειακές εφημερίδες που μπορούν να δημοσιεύουν τις ανακοινώσεις του δημοσίου. Βρείτε την εδώ

Συμπληρωματική Υπουργική Απόφαση για τις περιφερειακές εφημερίδες που μπορούν να δημοσιεύουν τις ανακοινώσεις του δημοσίου. Βρείτε την εδώ

Απόφαση ματαίωσης πρόχειρου διαγωνισμού για την ετήσια συντήρηση των κλιματιστικών της ΓΓΕΕ και επαναπροκήρυξης νεου επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού-Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ.15 του Ν.4305/2014

ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΝΔΕXΟΜΕΝΗ ΠΑΥΣΗ / ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Παροχή διευκρινίσεων επί της διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια – αντικατάσταση (αλλαγή) εκατόν δύο (102) συσσωρευτών (μπαταριών), του οίκου Exide, τύπου XP12V3400 για την μονάδα αδιάλειπτης ενέργειας (UPS) της MGE, τύπου Galaxy, ισχύος 300KVA της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (Αρ. Απόφασης Πρόσκλησης ενδιαφέροντος 10913/29-06-2015)

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια - αντικατάσταση (αλλαγή) εκατόν δύο (102) συσσωρευτών (μπαταριών) του οίκου Exide, τύπου XP12V3400 για την μονάδα αδιάλειπτης ενέργειας (UPS) της MGE, τύπου Galaxy, ισχύος 300KVA της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Νέος πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων της ΓΓΕΕ

Απόφαση ανάκλησης της υπ' αριθμ. 8190/2015 κατακυρωτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και ματαίωσης των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού τακτικού δημόσιου διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του κτιρίου της Γ.Γ.Ε.Ε. για ένα (1) έτος.

Ματαίωση Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ετήσιας Συντήρησης Κλιματιστικών

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Ετήσιας Συντήρησης Κλιματιστικών

10 Φεβρουαρίου - Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2015

"Απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για το έργο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης – Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής, με τίτλο Πράξης «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδικτυακής Τηλεόρασης και Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη», με κωδικό MIS 309008 του ΕΠ « Ψηφιακή Σύγκλιση»".

Απόφαση κήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης – Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής και συγκεκριμένα:Α. τριών (3) οθονών υπολογιστή ( pc monitor-TV), Β. είκοσι πέντε (25) επιτραπέζιων Η/Υ με άδειες λογισμικού Windows 8.1, Γ. πέντε (5) φορητών Η/Υ (laptops) με άδειες λογισμικού Windows 8.1, Δ.  πέντε (5) εκτυπωτών ασπρόμαυρης τεχνολογίας εκτύπωσης ως άγονου.

Απόφαση ματαίωσης των αποτελεσμάτων του επαναληπτικού ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού τακτικού δημόσιου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου/ων για την προμήθεια ελληνικού και ξένου τύπου, προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Γ.Γ.Ε.-Γ.Γ.Ε.Π. καθώς και την καθημερινή ενημέρωση των πολιτικών παραγόντων της χώρας για ένα (1) έτος, με δύο (2) διακριτά και αυτοτελή τμήματα της προμήθειας και κήρυξής του ως άγονο, λόγω μη προσέλευσης κανενός ενδιαφερομένου

Aνακοίνωση- πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης – Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Προβολής

Ν 3548/2007 με τις τροποποιήσεις του